Universal Scientific Industrial

About

Wrocław, Poland

USI-Poland is located in Tarnobrzeg Special Economic Zone subzone of Wroclaw-Kobierzyce. Almost the centre of Europe with 342 km from Warsaw, 354 km from Berlin, 275 km from Prague and 407 km from Bratislava by having direct access to the A4 highway and the international airport in Wrocław.


GRANT FROM THE EUROPEAN FUND

Project title: New quality of contract electronics manufacturing services for the automotive industry through highly effective development and demonstration of quality and cost technology of surface mounting of PCBA plates. 

Project goals: The aim of the Project as part of the planned development work is to develop a process innovation - in the form of innovative technology of surface mounting of PCBA printed circuits, which will allow the Applicant, thanks the implementation of its own business, to start providing a new quality contract production service dedicated to the automotive industry - constituting an innovation at least in the scale of Europe. The solutions that the Company plans to develop under the Project, to the best of its knowledge, are not used by any other company in the world. Based on simulations from the development works completed so far. 

Planned effects:

  • THE SCALABILITY OF THE SERVICE - the possibility of increasing the production capacity by multiplying machine parks based on the dedicated technology of manufacturing printed circuits,
  • INCREASED QUALITATIVE EFFICIENCY - e ective production of large volumes of PCBA plates, while maintaining their uni ed quality,
  • INCREASED ECONOMIC EFFICIENCY - reducing the costs of achieving restrictive requirements dedicated to the automotive industry by reducing the number of quality control points in the process. 

Project value: 11 250 132, 08 PLN

Contribution of European Funds: PLN 4 500 052.81
 


DOTACJA Z FUNDUSZU EUROPEJSKIEGOD

Tytuł projektu: Nowa jakość usług produkcji kontraktowej elektroniki dla branży automotive poprzez opracowanie i demonstrację wysoce efektywnej jakościowo i kosztowo technologii montażu powierzchniowego płytek PCBA.

Cele projektu: Celem Projektu w ramach zaplanowanych prac rozwojowych jest opracowanie innowacji procesowej – w formie innowacyjnej technologii montażu powierzchniowego obwodów drukowanych PCBA, która pozwoli Wnioskodawcy, dzięki wdrożeniu we własnej działalności gospodarczej, na rozpoczęcie świadczenia nowej jakości usługi produkcji kontraktowej dedykowanej branży automotive – stanowiącej innowację co najmniej w skali Europy. Rozwiązania, które Spółka planuje opracować w ramach Projektu, zgodnie z jej najlepsza wiedzą, nie są stosowane przez żadne inne przedsiębiorstwo na świecie. Bazując na symulacjach z dotychczas zrealizowanych prac rozwojowych.

Planowane efekty:

  • SKALOWALNOŚĆ USŁUGI – możliwość zwiększenia mocy produkcyjnych poprzez multiplikowanie parków maszynowych w oparciu o dedykowaną technologię wytwarzania obwodów drukowanych,
  • ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ JAKOŚCIOWA – efektywne wytwarzanie dużych wolumenów płytek PCBA, przy jednoczesnym zachowaniu ich zunifikowanej jakości,
  • ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA – zmniejszenie kosztów osiągania restrykcyjnych wymagań dedykowanych branży automotive poprzez zmniejszenie liczby punktów kontroli jakości w procesie.

Wartość projektu: 11 250 132, 08 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: PLN 4 500 052.81


    

Universal Scientific Industrial

Capabilities

  • One-stop printed circuit board assembly (PCBA)
  • Original equipment manufacturing (OEM) solutions for the electronics industry such as customers’ end products include in-vehicle infotainment (IVI), LCD OLED TVs, monitors, computer mouse, digital photo frame and USB Flash
Universal Scientific Industrial

Please enter key words

Tell USI what you think

Would you please take a minute to send USI your feedback?
Your feedback is anonymous.

Yes
No
Subscribe USI

Stay tuned on our Blog for the latest innovative
technology, application, and industry insight.

Go subscribe
Already subscribed
Universal Scientific Industrial
Forgot Account ID?

Please send email to service@usiglobal.com for further assistance.

Please scan this QR Code via WeChat and share it.